5.3.6-11/1 Komplex telep-program Csillagház

BESENYŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

4557 Besenyőd, Kossuth utca 1.
Tel.: (42) 249-060, (30) 656-4497
E-mail: besenyodhivatal@gmail.com

Pályázat bemutatása

Besenyőd Község Önkormányzata sikeresen szerepelt a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.3.6-11/1-es a „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása” programban.

A támogatást nyert pályázat a Komplex humánszolgáltatás fejlesztés Besenyőd község szegregátumaiban címet viseli. Az elnyert támogatás összesen 149 986 675 Ft. A projekt 27 hónap időtartamú, 2012. november 1. – 2015. január 31. között fog megvalósulni.

A program 3 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg: Besenyőd Község Önkormányzata, MTESZ, Türr István Képző és Kutató Intézet.

A projekt átfogó célja Besenyőd község két szegregált lakókörnyezetében élő hátrányos helyzetű személyek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése, hátrányainak felszámolása, lakhatási körülményeik javítása.

A projekt részcéljai:

– javuljon a telepszerű lakókörnyezetben élő személyek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférése

– javuljon a bevont személyek képzettségi szintje

– növekedjen a társadalmi felzárkózást segítő képzési, oktatási programba bekapcsolódott személyek száma

– növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma

– növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya

– javuljanak a projektbe bevont iskoláskorú gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.

60 fő került bevonásra a projektbe, 44 fő felnőtt és 16 fő 3-18 éves korú gyermek. Számukra készül egyéni fejlesztési terv, amelyet 4 fő esetmenedzser és 4 fő közösségfejlesztő munkája segít. 44 fő vehet részt OKJ-s szakmai képzésben, szerez a munkaerő-piacon eladható tudást. A gyakorlati képzés során a szegregátumban lévő családok házainak minősége javulni fog, a kerteket megművelik, megtanulják a háztáji gazdálkodást. 20 főt ezüstkalászos gazda, 24 főt szobafestő + hidegburkoló képzésbe vonunk be, amelyet részben tanműhelyben, részben a saját ingatlanukon, részben közösségi ingatlanban fognak teljesíteni.

Szobafestő + hidegburkoló képzés kezdete 2012. december.03., várható befejezése 2013. november 30.

Ezüstkalászos gazda képzés kezdete 2013. február 4., várható befejezése 2013. október 31.

A célterületről bevont 60 személy részére készül egyéni fejlesztési terv, amely megvalósítását a tervezett szociális szolgáltatások, egészségügyi szűrések és fejlesztő foglalkozások, óvodai és iskolai felzárkóztató foglalkozások, gyermekjóléti szolgáltatások, felnőttképzés és a Csillag Szolgáltatópontban biztosított szolgáltatások fognak kiegészíteni. A felnőttképzésbe bevont személyek a szakmai gyakorlatuk egy részét a saját ingatlanjukban fogják teljesíteni, ezzel részben megtermelik a családjuk élelmiszer szükségletének egy részét, másrészt javítani fogják az alacsony komfortfokozatú lakások színvonalát, felszereltségét. A közösségi ingatlanban végzett gyakorlati képzés során erősödni fog a társadalmi integráció.

A Csillag Szolgáltatópont kialakításra kerül a Kossuth utcai szegregátum területén, amelyben irodák, foglalkoztató helyiség, mosókonyha, fürdő és tanműhely kerül kialakításra. Az udvaron gyermek játszóhely, felnőtt közösségi létesítmények (bográcshely, szalonnasütő, filagória) kerül megvalósításra, amely közösségi szintérként szolgálja a falu minden lakosának igényeit.

15 fő szerezhet B kategóriás jogosítványt.

2 alkalommal lehetőség van kirándulásra. Az első kirándulás 2013. május 11-én volt, Budapestre utazott 45 fő.

A humán szolgáltatásfejlesztést szociális és gyermekjóléti szolgáltatással, közösségfejlesztéssel, oktatási, nevelési és egészségügyi szolgáltatások biztosításával teremtjük meg. A 27 hónapig tartó projekt alatt 4 fő esetmenedzser és 4 fő közösségszervező biztosítja a szolgáltatások és programok szervezését, a Csillag Szolgáltatópont folyamatos (esti és hétvégi) nyitva tartását.

A képzésbe bevonni tervezett 44 fő felnőtt képzésbe vonásával kapcsolatos képzés-szervezői feladatokat a konzorciumi partner MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet látja el. Az egyéni fejlesztési tervek figyelembe vételével minden képzésbe bevont személy számára tervezünk 4 db egyhetes kompetenciafejlesztő tréninget, ahol a munkaerő-piacon magasra értékelt kulcskompetenciák fejlesztésére, szociális, állampolgári és önálló életvezetési képességek fejlesztésre, tanulástechnikai készségek elsajátítására, munkavállalást segítő ismeretek és kompetenciák elsajátítására nyílik majd lehetőség. A hiányzó informatikai készségek kialakítását 60 órás digitális írástudás modul beépítésével tervezzük megvalósítani, hogy azt követően önállóan tudják a Csillag Szolgáltatópont foglalkoztató helyiségében elhelyezett, számukra ingyenesen igénybe vehető számítógépeket használni, önéletrajzot, árajánlatot készíteni.

5 alkalommal lesz egészségügyi szűrés a Magyar Vöröskereszt közreműködésével.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

—————————————————————-